Monday, September 14, 2020

Việt Nam sử lược - Trần Trọng Kim

Việt Nam Sử Lược

Tác giả: Trần Trọng Kim

Nước Việt Nam

Thượng Cổ Thời Đại

Chương I Họ Hồng Bàng
Chương II Nhà Thục
Chương III Xã hội nước Tàu
Chương IV Nhà Triệu

Bắc Thuộc Thời Đại

Chương I Bắc Thuộc lần thứ nhất
Chương II Trưng Vương
Chương III Bắc Thuộc lần thứ hai
Chương IV Nhà Tiền Lý
Chương V Bắc Thuộc lần thứ ba
Chương VI Kết quả của thời đại Bắc Thuộc

Tự Chủ Thời Đại

Chương I Nhà Ngô
Chương II Nhà Đinh
Chương III Nhà Tiền Lê
Chương IV Nhà Lý
Chương V Nhà Lý (tiếp theo)
Chương VI Nhà Trần (Thời kỳ thứ nhất)
Chương VII Giặc nhà Nguyên - I
Chương VIII Giặc nhà Nguyên - II
Chương IX Nhà Trần (Thời kỳ thứ hai)
Chương X Nhà Trần (Thời kỳ thứ ba)
Chương XI Nhà Hồ
Chương XII Nhà Hậu Trần
Chương XIII Thuộc nhà Minh
Chương XIV Mười năm đánh quân Tàu
Chương XV Nhà Lê

Tự Chủ Thời Đại (Thời kỳ nam bắc phân tranh)

Chương I Lịch Triều lược kỷ
Chương II Nam triều - Bắc triều
Chương III Trịnh Nguyễn phân tranh
Chương IV Sự chiến tranh
Chương V Công việc họ Trịnh làm ở ngoài Bắc
Chương VI Công việc họ Nguyễn làm ở miền Nam
Chương VII Người Âu châu sang nước Nam
Chương VIII Vận trung suy của chúa Nguyễn
Chương IX Họ Trịnh mất nghiệp chúa
Chương X Nhà Hậu Lê mất ngôi vua
Chương XI Nhà Nguyễn Tây Sơn
Chương XII Nguyễn Vương nhất thống nước Nam 

Cận Kim Thời Đại

Chương I Nguyễn Thị Thế Tổ
Chương II Thánh Tổ
Chương III Thánh Tổ (tiếp theo)
Chương IV Hiến Tổ
Chương V Dực Tông
Chương VI Chế độ tình thế nước Việt Nam cuối đời Tự Đức
Chương VII Nước Pháp lấy Nam Kỳ
Chương VIII Giặc giã ở trong nước
Chương IX Quân nước Pháp lấy Bắc kỳ lần thứ nhất
Chương X Tình thế nước Nam từ năm Giáp Tuất về sau
Chương XI Quân nước Pháp lấy Bắc kỳ lần thứ hai
Chương XII Cuộc bảo hộ của nước Pháp
Chương XIII Chiến tranh với nước Tàu
Chương XIV Loạn ở Trung kỳ
Chương XV Việc đánh dẹp ở Trung kỳ và Bắc kỳ
Chương XVI Công việc của người Pháp tại Việt Nam
Tổng Kết

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...