Wednesday, September 30, 2020

A HOÀN 丫 鬟

Điển Sử » Điển tích:

A HOÀN 

A: Hình giống cái nạng (
). Hoàn: Đầy tớ gái.

A hoàn là đứa đầy tớ gái. Ngày xưa những đứa đầy tớ gái đều bới tóc, phía đằng sau rẽ hai như hình chữ a (Y).A hoàn trên dưới dạ rân.

Dẩu rằng trăm miệng khôn phân lẽ nào

(Truyện Kiều).A hoàn một lũ nối theo,

Quạt tha thướt phẩy, lò dìu dặt mang.

(Nhị Độ Mai)

 

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...