Tuesday, September 29, 2020

Lục Vân Tiên - Hồi 06 Vân Tiên để Hớn Minh đi trước, mình về thăm nhà đã

 Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Lục Vân Tiên

Lục Vân Tiên - Hồi 06

Vân Tiên để Hớn Minh đi trước, mình về thăm nhà đã

 

Hớn Minh đi trước tựu trường,
Vân Tiên còn hãy hồi hương viếng nhà.

311. Mừng rằng: “Nay thấy con ta,
“Cha già hằng tưởng mẹ già luống trông.
“Bấy lâu đèn sách gia công,
“Con đà nên chữ tang bồng cùng chăng?”
Vân Tiên quì lạy thưa rằng:
“Chẳng hơn người cổ, cũng bằng người kim.
“Dám xin cha mẹ an tâm,
“Cho con trả nợ thanh khâm cho rồi.”
Mẹ cha thấy nói thêm vui,
Lại lo non nước xa xôi ngàn trùng.

321. Cho theo một đứa tiểu đồng,
Thư phong một bức dặn cùng Vân Tiên:
“Xưa đà định chữ lương duyên,
“Cùng quan hưu trí ở miền Hàn Giang.
“Con người là Võ Thể Loan,
“Tuổi vừa hai bảy dung nhan mặn mà.
“Chữ rằng Hồ Việt nhất gia,
“Con đi tới đó trao qua thư này.
“Con dầu bước đặng thang mây,
“Dưới chân đã sẵn một dây tơ hồng.

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Lục Vân Tiên

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...