Tuesday, September 29, 2020

A GIAO 阿 膠

 Điển Sử » Điển tích:

A GIAO 

Keo bằng da con lừa nấu với nước giếng A Tỉnh, được sản xuất tại huyện Đông A, tỉnh Sơn Đông. Người ta dùng A giao để làm thuốc.Ví như một tấc a giao,

Mấy nguồn nước đục lóng vào cũng trong.

(Dương Từ Hà Mậu).

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...