Sách lịch sử

Điển Sử » Sách lịch sử:

Sách Lịch Sử

Lịch sử Việt Nam

Lĩnh Nam Chích Quái (Huyền Sử) - Tác giả: Trần Thế Pháp

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Tác giả: Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo (1856-1881)

Việt Nam Sử Lược - Tác giả: Trần Trọng Kim

Lịch sử Trung Hoa

Sử ký Tư Mã Thiên - Tác giả: Tư Mã Thiên

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...