Tuesday, September 15, 2020

Việt Nam Sử Lược - Chương 2 Nhà Đinh

CHƯƠNG II  

NHÀ ĐINH  

(968 - 980)

1. Đinh Tiên hoàng

2. Đinh Phế đế

1. ĐINH TIÊN HOÀNG (968 - 979).

Đinh bộ Lĩnh25 là người ở Hoa lư động (huyện Gia viễn, tỉnh Ninh bình), con ông Đinh công Trứ làm thứ sử ở Hoan châu về đời Dương diên Nghệ và đời Ngô vương Quyền.

Đinh công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, thường đi chơi với trẽ chăn trâu bò, bắt chúng khoanh tay làm kiệu để nghồi cho chúng rước, và lại lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Trẽ xứ ấy đứa nào cũng sợ, tôn lên làm anh. Đến lúc khôn lớn lên, dân làng ở đấy theo phục rất nhiều, nhưng sau vì không hòa với chú, cho nên Bộ Lĩnh cùng với con là Liễn sang ở với Sứ quân Trần Minh công ở Bố hải khẩu (Phủ Kiến xương, Thái bình).

Trần Minh công thấy người khôi ngô có chí khí, đem lòng yêu mến, cho được giữ binh quyền. Đến khi Trần Minh công mất, Đinh bộ Lĩnh đem quân về giữ Hoa lư, chiêu mộ những người hào kiệt, hùng cứ một phương.

Năm tân hợi (951) đời Hậu Ngô vương, Nam Tấn vương và Thiên sáchvương đã đem quân vào đánh không được. Đến khi nhà Ngô mất rồi, Đinh bộ Lĩnh hàng được Sứ quân Phạm Phòng át, phá được Đỗ dộng của Đỗ cảnh Thạc. Từ đó đánh đâu được đấy, cho nên chúng tôn là Vạn thắng vương.

Chỉ trong một năm mà vương binh được các Sứ quân và lập thành nghiệp đế.

Năm mậu thìn (968) Vạn thắng vương lên ngôi Hoàng đế, tức là Tiênhoàng  đế, đặt quốc hiệu là Đại cồ việt, đóng đô ở Hoa lự Tiên hoàng xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm quan văn quan võ, phong cho Nguyễn Bặc làm Định quốc công, Lê Hoàn làm Thập đạo tướng quân, và phong cho con là Đinh Liễn làm Nam việt vương.

25 Có sách chép rằng Đinh Tiên Hoàng tên là Hoàn, chứ không phải là Bộ Lĩnh. Bộ Lĩnh là một tước quan của Trần Lãm phong cho Đinh Hoàn. Nhưng xét trong "Khâm Định Việt Sử" và cách sách khác thì thấy chép Đinh Bộ Lĩnh chớ không thấy Đinh Hoàn. Vậy nay cứ theo sách Khâm Định mà chép.

Năm canh ngọ (970) Tiên hoàng đặt niên hiệu là Thái bình nguyên niên, và đặt năm ngôi Hoàng hậu.

Trong khi vua Đinh Tiên hoàng dẹp loạn Sứ quân ở nước ta, thì ở bên Tàu ông Triệu khuông Dẫn nối nghiệp nhà Hậu Chu tức là vua Thái tổ nhà Tống. Đến năm canh ngọ (970) vua Thái tổ nhà Tống sai tướng là Phan Mỹ sang đánh lấy Nam Hán. Vua Tiên hoàng sợ quân nhà Tống sang đánh, bèn sai sứ sang thông hiếu với Tống triều.

Năm nhâm thân (972) Tiên hoàng lại sai Nam việt vương là Liễn đem đồ phương vật sang cống nhà Tống. Vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Tiên hoàng làm Giao chỉ quận vương và phong cho Nam việt vương Liễn làm Tĩnh hải quân Tiết độ sứ, An nam đô hộ. Từ đó nước ta cứ giữ lệ sang triều cống nước Tàu.

Việc chính trị trong nước thì lúc bấy giờ còn có nhiều người quen thói lúc loạn, không chịu tuân theo luật lệ. Tiên hoàng phải dùng oai để trừng trị những bọn gian ác: đặt vạc dầu ở trước điện, nuôi hổ báo ở trong vườn, rồi hạ lệnh rằng hễ ai phạm tội thì bỏ vạc dầu hay là cho hổ báo ăn. Hình luật uy nghiêm như thế, thì cũng quá lắm, nhưng nhờ có những hình luật ấy thì dân trong nước mới dần dần được yên.

Việc binh lính thì Tiên hoàng phân ra đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi một đạo có 10 quân; 1 quân 10 lữ; 1 lữ 10 tốt; 1 tốt 10 ngũ; 1 ngũ 10 người.

Vậy một đạo là 100.000 người, và cứ số ấy mà tính thì nhà Đinh bấy giờ có 10 đạo, là 1.000.000 người.

Thiết tưởng nước ta bấy giờ đất thì nhỏ, người thì ít, lấy đâu làm một triệu quân được, và lấy cơm gạo đâu mà nuôi được bấy nhiêu người. Họa chăng Tiên hoàng có được độ 10 vạn người đã là nhiều.

Tiên hoàng bỏ trưởng lập âú, cho đứa con út là Hạng Lang làm Thái tử.

Con trưởng là Nam việt vương Liễn đã theo Tiên hoàng đi trận mạc từ thủa hàn vi, nay không được ngôi Thái tử, lấy sự ấy làm tức giận bèn khiến người giết Hạng Lang đi. Ấy là gây nên mối loạn ở trong nhà.

Năm kỹ mão (979) vua Tiên hoàng và Nam việt vương Liễn bị tên Đỗ Thích giết chết. Sử chép rằng tên Đỗ Thích trước làm lại, đêm nằm thấy sao rơi vào mồm, tưởng là triệu mình được làm vua, bèn định bụng làm sự thíđoạt.

Một hôm Đỗ Thích thấy Tiên hoàng say rượu nằm trong cung, bèn lẻn vào giết Tiên hoàng đi, rồi giết cả Nam việt vương Liễn.

Đình thần tìm bắt được Đỗ Thích đem làm tội, và tôn Vệ vương Đinh Tuệ lên làm vua.

Tiên hoàng làm vua được 12 năm, thọ được 56 tuổi.

2. PHẾ ĐẾ (979 - 980).

Vệ vương mới có 6 tuổi lên làm vua, quyềnchính ở cả Thập đạo tướng quân là Lê Hoàn. Lê Hoàn lại cùng với Dương Thái hậu tư thông.

Các quan đại thần bấy giờ là bọn Đinh Điền, Nguyễn Bặc thấy Lê Hoàn nhiếp chính lộng quyền quá, mới cử binh mã đến đánh, nhưng bị Lê Hoàn giết cả.

Lúc bấy giờ nhà Tống nghe tin Tiên hoàng đã mất, tự quân còn dại, muốn thừa thế sang lấy nước ta, mới hội đại binh ở gần biên giới.

Bên ta được tin quân Tàu sắp sang, Lê Hoàn sai Phạm cự Lượng làm đại tướng đem binh đi chống giữ. Trước khi khởi hành, Phạm cự Lượng họp cả quân sĩ lại ở trong điện, rồi nói rằng: "Bây giờ quân nghịch sắp vào cõi, mà vua thì còn bé, lấy ai mà thưởng phạt cho chúng mình. Dẫu chúng mình có hết sức lập được chút công nào, thì rồi ai biết cho? Chi bằng nay ta tôn Thập đạo tướng quân lên làm vua rồi ra đánh thì hơn"26.

Quân sĩ nghe nói đều hô vạn tuế. Thái hậu thấy quân sĩ thuận cả, mới sai lấy áo long cổn mặc vào cho Lê Hoàn.

Lê Hoàn lên làm vua , giáng Đinh Tuệ xuống làm Vệ vương, sử gọi là Phế đế.

Nhà Đinh làm vua được 2 đời, cả thảy là 14 năm.

26 Xem sử Tàu, nhà Tống lấy ngôi nhà Hậu Chu cũng giống như bên ta nhà Tiền Lê lấy ngôi nhà Đinh. Nhà làm sử có chép lẫn nhau không?


Toàn văn tác phẩm "Việt Nam Sử Lược" của Trần Trọng Kim 

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...