Thursday, September 17, 2020

Điển tích - I

 I

ÍCH HỮU 

Ích: Có lợi ích. Hữu: Bạn bè.

Ích hữu là bạn có ích, tức bạn bè tốt.

Trong thiên Quý Thị, sách Luận Ngữ có câu: Ích giả hữu tam: Hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn  : , , , nghĩa là bạn tốt có ba loại: Bạn ngay thẳng, bạn thành thật, và bạn hiểu biết nhiều.

Xưa rằng: Ích hữu có ba,

Giúp ta lành ấy cũng là ngô sư.

(Ngư Tiều Vấn Đáp).

 

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...