Monday, September 14, 2020

Tào khang

 “Tu là sửa trọn ân tình,
TÀO KHANG chồng vợ Bố Kình đừng phai.”

(Sấm Giảng Quyển III)

Từ Tào Khang, cũng đọc là Tao Khang. Tào là tấm (bả rượu) Khang là cám, gạo. Ý nói người vợ cưới từ lúc còn nghèo khổ; phát xuất từ điển tích Tống Hoằng đời Hán Quang Võ (Trung Hoa):

Nguyên vua Hán Quang Võ có người chị là Hồ Dương Công Chúa, sớm góa chồng. Vua có ý định muốn gả cho quan Thượng thư Tống Hoằng, nhưng Tống Hoằng đã có vợ. Vua cho vời Tống Hoằng đến vấn thử:

– Ta nghe thiên hạ thường nói : Giàu đổi bạn, sang đổi vợ; có chăng? (ngạn ngữ : Phú dịch giao, quới dịch thê, hữu chư ?).

Tống Hoằng quì tâu:

– Thần nghe : người bạn lúc hàn vi không nên phụ; người vợ cưới hồi nghèo nàn không nên bỏ (Thần Văn: Bần tiện chi giao mạc khả vong, Tào khang chi thê bất khả hạ đàng).

Vua Quang Võ nghe qua biết Tống Hoằng không tham giàu phụ khó, nên không ép nữa.
Đọc qua điển tích Tống Hoằng do thành ngữ Tào Khang. Nhận thấy Đức Thầy có dụng ý khuyên người đời: khi vợ chồng đã ăn ở với nhau từ thuở hàn vi, thì việc cư xử phải tình nghĩa mặn nồng, cho đến khi già chết, mới trọn đạo phu thê, như Ngài thường dạy:

“Đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác”
Và: ”Chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền”

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...