Thursday, October 1, 2020

Nhị Độ Mai - 1 Mở Đầu

 Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

1 - Mở đầu.

Hoá nhi thăm thẳm nghìn trùng,
Nhắc cân phúc tội, rút vòng vần xây.
Ngàn xưa mấy kẻ gian ngay,
Xem cơ báo ứng biết tay trời già.
Tuần hoàn lẽ ấy chẳng xa,
Chớ đem nông nỗi mà ngờ cao xanh.
Trời nào phụ kẻ trung trinh,
Dù vương nạn ấy, ắt dành phúc kia.
Danh thơm muôn kiếp còn ghi,
10. Để gương trong sách, tạc bia dưới đời.
Gian tà đắc chí mấy hơi,
Mắt thần khôn giấu lưới trời khôn dung.
Uy quyền một chút như không,
Xem bằng lửa đá ví cùng đám mây.
Thanh nhàn khi tựa hiên tây,
Vui lòng đèn sách, nghỉ tay văn bài.

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...