Thursday, October 1, 2020

Nhị Độ Mai 23 - Trần công bàn gả Hạnh Nguyên cho Mai sinh

 Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

23 - Trần công bàn gả Hạnh Nguyên cho Mai sinh

Mặc ai gặp bạn tri âm,
Ông bà luống những bàn thầm rỉ tai:
“Mai sinh là bậc thiên tài,
“Câu văn cẩm tú, vẻ người y quan.
“Lòng ta muốn gả Hạnh Nguyên,
“Thiên tài, quốc sắc hai bên cũng vừa,
“Chẳng lâu, thấy đó bây giờ,
870. “Bảng vàng rõ mặt, đuốc hoa định ngày.
Bà rằng: “Được thế là may,
“Thế thì tuổi tác lòng này cũng an!”
Thày lai có một thuý hoàn,
Ra vào nghe thấy chuyện bàn đinh ninh.
Lòng riêng, riêng cũng thuận tình,
Khi ra đon đả với sinh thì thầm.
Người khuê các khách thư cầm,
Ngoài đành đãi ngọc, trong đành tựa mai.

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...