Sunday, October 4, 2020

Nhị Độ Mai 63 - Hai đám cưới long trọng

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

63 - Hai đám cưới long trọng

Trời xuân minh mị thế nào,
2660. Lưỡi oanh ríu rít, bông đào so le.
Phượng lâu sắp sẵn lễ nghi,
Khâm thiên đã định nhật kỳ tư ra.
Tháng ba vừa bữa mồng ba,
Là ngày hoàng đạo, là giờ thiên ân.
Xiết bao khí ngoạn kim ngân,
Phủ Mai lĩnh trước, phủ Trần lĩnh sau.
Bạc, vàng, ngà, ngọc, thiếu đâu,
Cung hương, mã não, minh châu, mấy bàn.
Rỡ ràng phẩm phục mới ban,
2670. Mãng bào hai bộ, hoa quan bốn toà.
Hôm sau vừa rạng mồng ba,
Cao cao lầu phượng, xa xa mặt rồng.
Ngai vàng thăm thẳm bên trong,
Bách quan văn võ hội đồng bấy lâu.
Trạng nguyên trước, Bảng nhãn sau,
Yết câu vạn tuế, khấu đầu lạy xa.
Ban cho ngự tửu, cung hoa,
Hai yên ngựa trước, bốn toà kiệu sau.
Trước sau phân đạo ruổi mau,
2680. Phủ Trần nhộn nhịp, phủ Châu linh đình.
Thiếu gì vẻ quí màu thanh,
Rỡ ràng kết thái, rập rình trương đăng.
Hai bên tiếp đãi tưng bừng,
Nhạc râm rỉ vỗ, hương lừng lẫy xông.
Khéo là thu xếp cũng thông,
Châu công đã hợp Trần công một nhà.
Mai sinh lạy bốn ông bà,
Bên là công đẻ, bên là công nuôi.
Vân Anh, Trần Hạnh hai người,
2690. Cung trang sắm sửa cùng ngồi kiệu hoa.
Bên kia Khâu phủ xa xa,
Xuân sinh gióng ngựa cũng vừa tới nơi.
Ông bà Khâu thị cùng ngồi,
Chàng vào tám lẽ, lễ rồi bước ra.
Giường bên bốn lạy Ngư bà,
Tình là bán tử, nghĩa là tái sinh.
Vân Tiên, Châu Ngọc sắm sanh.
Kiệu đà ghé bến trước bình cùng lên.
Vừa xong lễ sính đôi bên,
2700. Trước sau một lũ kéo liền thẳng giong.
Trạng nguyên ngựa trước song song,
Khác nào như thể cỡi rồng lên tiên,
Ngựa sau Bảng nhãn theo liền,
Giải đào chân để, nệm sen mình ngồi.
Rườm rà chân chỉ hạt trai,
Vàng suy miệng hậu, cừ nhồi mã yên.
Nối sau bốn kiệu kéo liền,
Tám đòn nhận ngọc, bốn bên buông rèm.
Liễu hoàn, chị chị, em em,
2710. Chạy gần che quạt, theo chen ôm lò.
Kiệu hoa nhẹ bước từ từ,
Kiệu theo ngựa trước, ngựa chờ kiệu sau.
Vòng ngoài nhộn nhịp quân hầu,
Ngửa trông đã thấy phượng lâu dưới thềm.
Khen rằng sáu gã thanh niên,
Trai tài gái sắc, hai bên kịp thì.
Thơ đào ngợi chữ vu qui,
Ban thêm châu ngọc cho về thành thân.
Đôi tài tử, bốn giai nhân,
2720. Phủ Mai bài trí, phủ Trần sửa sang.
Đuốc hoa, màn gấm, sẵn sàng,
Định ngôi gửi rể, chia buồng đông tây.
Rượu mừng mặt, lễ bắt tay,
Nơi vui bàn ngọc, nơi vầy cuộc tiên.
Rạng mai vào lễ thánh tiền,
Ban cho bồi yến ngự diên hai chàng.
Thiên nhan gần gũi tấc gang,
Nến hoa đối mặt, chén vàng trao tay.
Tiệc vui chầu chực tối ngày,
2730. Lại ban ngự chức đưa ngay đến lầu.
Dần dà cách mấy đêm sau,
Ban đòi tân phụ vào chầu từ cung.
Bốn nàng dự yến đền trong,
Ân vua gội thấm, tiếng chồng thơm lây.

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...