Sunday, October 4, 2020

Nhị Độ Mai 49 - Mai sinh đi thi đội tên Mục Vinh

 Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

49 - Mai sinh đi thi đội tên Mục Vinh

Năm mây nghe chiếu rành rành,
Thi hương, thi hội, thi đình một phen.
Bàn rồi dường lẽ chưa yên,
Chấp kinh cứ thực họ tên sao đành.
Sổ dâng quán chỉ đại danh,
Quyển đề họ Mục, tên Vinh vào trường.
Đua tài tỉnh thí, khoa hương,
Bảng đầu đã rõ tên chàng Mục Vinh.
Phủ Châu mừng rỡ linh đình,
1980. Hết lòng sắm sửa tiến Kinh cho chàng.
Chân hề, giong ruổi dặm tràng>
Đứa đeo thơ túi, đứa mang rượu bầu.
Mấy tuần gióng giả vó câu,
Tràng an trông đã thoắt đâu tới gần.
Tớ thầy tìm chốn chứa chân,
Chờ ngày nhảy sóng, đợi tuần hoá long.
Chen vai tài tử, danh công,
Kẻ toan bẻ quế, người hòng tung mây.
Qui mô trường ốc ai xây?
1990. Chia khu thập đạo, rào vây bốn thành.
Ba bề chín cửa thênh thênh,
Cột huyền bảng thẳng, cây đình liệu cao
Cậy tài sinh cũng xem sao,
Vũ môn ba đợt sóng đào xem khinh.

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...