Thursday, October 1, 2020

Nhị Độ Mai 36 - Mang tên Mục Vinh, Mai sinh về giúp Châu Bá Phù

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

36 - Mang tên Mục Vinh, Mai sinh về giúp Châu Bá Phù

Bỗng đâu một chiếc kề bên,
1370. Hỏi ra mới biết là thuyền Châu công.
Gặp nhau kể hết sự lòng,
Họ Châu môn đệ họ Phùng ân sư.
Châu công rằng: “Lẽ gọi là,
“Kính dâng một lễ, gọi đưa tấc thành.
“Hà namvâng mệnh tuần hành,
“Một phương xích tử triều đình trong tay.
“Những là lo lắng đêm ngày,
“Dưới màn ai kẻ đỡ thay tờ bồi.
“Ân sư liên hữu có ai,
1380. “Môn sinh xin được một người là may!”
Phùng công rằng: “Đã sẵn đây!
“Mục Vinh gặp mấy buổi nay cũng kỳ.
“Văn chương tài mạo ai bì,
“Có chăng là một chữ “thì” kém ta.
“Cánh bằng khi gặp gió xa,
“Tung mây chưa biết lên đà đến đâu,
“Nhân duyên may gặp được nhau,
“Việc nha xem đỡ, ta sau sá gì.”
Hai ông trò chuyện dã dề,
1390. Mới đem họ Mục đưa về Châu công.
Của đưa gọi chút lấy lòng,
Một hòm tân phục, hai phong nhật trình
Tiễn rồi lại dặn Mục Vinh:
“Trượng phu xin chớ quản tình biệt ly.”
Yên xong trở mũi thuyền đi,
Kẻ thì phó lỵ người thì tiến kinh.

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...