Sunday, October 4, 2020

Nhị Độ Mai 52 - Bảng nhãn Khâu Khôi bị Lư Kỷ ép gả con gái

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

52 - Bảng nhãn Khâu Khôi bị Lư Kỷ ép gả con gái

Tân khoa một lũ trước sau,
2050. Cùng sang tướng phủ vào hầu Lư công.
Tạ từ ai nấy ra xong,
Mời riêng Bảng nhãn vào trong rốn ngồi.
Khoản trà lễ mạo hẳn hoi,
Dập dìu sớm đã cho mời Hoàng Tung.
Giả điều vua triệu tướng công,
Khâu, Hoàng ngồi lại vui trong chén quỳnh.
Tung rằng: “Hai chữ khoa danh,
“Tướng công đây những hậu tình quá yêu.
“Buồng hương có ả tiểu kiều,
2060. “Sàng đông cũng rắp toan điều cầu thân.
“Thôi thì dư thế, dư thần,
“Quan sang, chức trọng mười phân đến chàng.
Khâu sinh cười nói, thưa rằng:
“Tình người quyến cố xem bằng bể non.
“Duyên này đã định tao khang,
“Có đâu phụ nghĩa, tham sang lẽ nào!”
Tung rằng: “Khéo chấp nê sao,
“Xưa nay đổi vợ biết bao nhiêu người?
“Con người sắc nước hương trời,
2070. “Quá thương khi đã ngỏ lời dễ đâu.
“Cạn lòng nếu chẳng nghĩ sâu,
“Ăn năn e nữa đến sau luỵ mình.”

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...