Sunday, October 4, 2020

Nhị Độ Mai 62 - Sau khi đi tuần thú, Trạng nguyên trở về Kinh

 Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

62 - Sau khi đi tuần thú, Trạng nguyên trở về Kinh

Lần lần đông lại xuân qua,
Một vòng tuần thú tính đà khắp quanh
Định ngày phục mệnh lai Kinh,
Sớ văn một tập, hiện thành tâu lên.
Chín lần đã động tiếng khen,
2650. Tấc lòng công chính, mấy phen nhọc nhằn.
Trên vì nước dưới vì dân,
Ban cho cực phẩm Tể thần đền công.
Truyền Khâm thiên giám hội đồng,
Chọn ngày đại cát động phòng nghênh thân.
Trạng nguyên thay áo Tể thần,
Dưới thềm năm lạy tạ ơn khấu đầu.
Nhàn chơi lui tới thiếu đâu,
Phủ Trần đi lại, phủ Khâu ra vào.

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...