Thursday, October 1, 2020

Nhị Độ Mai 27 - Hạnh Nguyên cải trang

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

27 - Hạnh Nguyên cải trang

Bâng khuâng lời ít tình nhiều,
Thị tì đâu đã dập dìu kéo lên.
Cùng nhau lạy trước đài tiền,
1060. Lần thang bước xuống, giục liền gióng xe.
Gia hương tình nặng bề bề,
Ải quan đâu đã gần kề tới nơi.
Tổng binh sửa chốn nghỉ ngơi,
Đảng công đã dạy cho mời cải trang.
Ngắm mình ra vẻ Man phương,
Xiêm tơi tả bức, áo lang lổ mùi.
Lông cài trên mũ một đôi,
Đổi hình khuê nữ ra người Yên chi.
Ngựa đâu kéo đến tức thì,
1070. Mai sinh gần đấy phù trì lên yên.
Hình dung ai vẽ cho nên,
Hương xa đã đổi mã yên bao giờ.
Hai chàng cảm nỗi gần xa,
Đều cùng đọc một câu thơ tiễn hành.

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...