Sunday, October 4, 2020

Nhị Độ Mai 60 - Mai Trạng nguyên được ân ban

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

60 - Mai Trạng nguyên được ân ban

Tế rồi linh cữu lên đường,
Trạng nguyên lĩnh ấn, gươm vàng ra đi.
Tạ ân vào trước tâu quì,
2460. “Việc công đâu dám bận vì tình riêng.
“Tưởng khi lánh nạn băng miền,
“Theo chân cậy có một tên Hỉ Đồng.
“Nghĩ trong thầy tớ xét công,
“Mấy cơn nguy hiểm, mấy vòng gian nan.
“Tìm vào nhạc phụ Hầu Loan,
“Hay đâu cùng với quyền gian một lòng.
“Cũng toan bắt nộp lấy công,
“Giả hình khi ấy Hỉ Đồng đỡ thay,
“Rày nhờ rộng bước đường mây,
2470. “Ngậm ngùi đạo tớ, nghĩa thầy chưa quên.
“Móc mưa xin tưới cửu tuyền,
“Gọi là tinh biểu “để đền chút công.”
Vua Đường nghe hết thỉ chung,
Khen rằng tiết nghĩa hiếu trung một nhà.
Của kho ban dựng miếu thờ,
Chức ban Thất phẩm. gọi là tặng phong
Tạ từ năm lạy đền rồng,
Trở ra rước cữu Mai công xuống thuyền.
Tiễn đưa xe ngựa như nêm,
2480. Trống ran mặt đất, cờ liền bóng sông.
Đồ hiếu sự vẻ quân dung,
Sông lồng giới trượng gió tung biển kỳ.
Đến đâu quyền được tiện nghi,
Một tay thưởng phạt hai bề công minh.

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...