Thursday, October 1, 2020

Nhị Độ Mai 34 - Cùng đi lánh nạn, Mai sinh và Xuân sinh lạc nhau

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

34 - Cùng đi lánh nạn, Mai sinh và Xuân sinh lạc nhau

Nàng đà được chốn an thân,
Xót thay chàng Bích, chàng Xuân hai người.
Ai quan chân chửa kịp dời,
Mã bài đã có chỉ đòi Đảng công.
Chẳng ngờ Lư Kỷ tấu trong,
Thiên lao đã bắt vợ chồng Đông Sơ.
Hai chàng còn tiễn tiểu thư,
Cũng ban mật chỉ truyền cho bắt về.
Đảng công chống chế mọi bề,
1310. Cấp thêm hành lý giục đi lánh mình.
Cùng nhau hai gã thư sinh,
Ngẩn ngơ quê khách, gập ghềnh đất xa.
Trời hôm xế bóng tà tà,
Côn quang đâu bỗng gặp ba bốn người.
Lòng tham còn biết thương ai,
Cướp hành lý hết, áo ngoài sạch không.
Tạm ngồi trước miếu bên sông,
Thuyền quan nghe có thùng thùng trống canh.
Nghi cho là kẻ gian tình,
1320. Nghe hơi kéo một đạo binh lên bờ.
Xuân sinh kíp lánh đường xa,
Bắt liền Mai Bích mới đưa xuống thuyền.

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...