Sunday, October 4, 2020

Nhị Độ Mai 59 - Mai Bá Cao được quốc tế

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

59 - Mai Bá Cao được quốc tế

Khi nên mọi việc mọi nên,
Chiếu trời đâu đã tốc truyền tới nơi.
Định ngày ngự tế họ Mai,
Phong làm Thái bảo dựng bài liệt trung
Trạng nguyên với lại Trần, Phùng,
2420. Ban quyền Học sĩ dự phần yếu thanh.
Còn như Bảng nhãn Xuân sinh,
Làm Đô ngự sử, quyền hành hạch tâu
Họ Trần, họ Đảng, họ Khâu,
Trật gia tam cấp đợi sau kén dùng.
Vợ Mai công, vợ Trần công,
Lại cùng Trần Hạnh, lại cùng Vân Anh
Phu nhân nhất phẩm cực vinh,
Khen cho chữ nghĩa, chữ trinh một nhà,
Vân Tiên với lại Ngọc Thư,
2430. Phẩm đề đệ nhị, cũng là phu nhân.
Mai công khai táng đến tuần,
Hoàng thân tế điện, triều thần trợ nghi.
Trạng nguyên nhân tiện đường đi,
Duyên đồ hộ tống, về quê châu Thường.
Lại ban tuần thú bốn phương,
Ấn vàng một quả, kiếm vàng một thanh.
Một mình quyền được tiện hành,
Thẳng tay nẩy mực, công bình cầm cân.
Lại cho về việc đại tuần
2440. Hoàn hôn ngự tứ nghênh thân một ngày.
Lắng tay rõ chiếu năm mây,
Hai chàng vào trước, lạy bày tạ ân.
Xem ngày ngự tế đã gần,
Cho tin báo trước tăng nhân dọn chùa.
Trạng nguyên mặc áo thôi ma,
Trước vào lễ phật, sau ra tảo phần.
Điển nghi khắp mặt triều thần,
Một tờ dụ chỉ, ba tuần rượu hoa.
Cột kết thái, trướng rủ là,
2450. Đèn gần chong sáp, đỉnh xa bay trầm.
Trống tam nghiêm, nhạc bát âm,
Mấy mâm sinh lễ mấy mâm tư thình.
Sống trung liệt thác anh linh,
Suối vàng thơm phách, mây xanh thoả hồn.
Đã đành trung hiếu nhất môn,
Ơn vua nhuần gội, tiếng con rỡ ràng.

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...