Thursday, October 1, 2020

Nhị Độ Mai 7 - Kẻ ở người đi.

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

7 - Kẻ ở người đi.

Phu nhân công tử xuống thoàn,
Mai công ở lại đợi còn bàn giao.
Ngại ngùng thay, lúc phân bào!
Kẻ về tụ lý người vào ngọc kinh.
Cho hay là kẻ trung trinh,
200. Nặng lòng vương sự, nhẹ tình gia mang.
Mặc ai châu lệ hai hàng,
Gác tình nhi nữ xem thường như không.
Vài ngày huyện vụ giao xong,
Ra thành lên kiệu thẳng giong nhật trình.
Huyện dân chực sẵn tiễn hành.
Hương đăng bày án, tràng đình dọn nơi.
Đón đưa khắp mặt thiếu ai,
Mấy toà quan tỉnh mấy người hương thân.
Người dường ra ý ân cần.
210. Ông thì thủng thẳng có phần xem khinh.

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...