Thursday, October 1, 2020

Nhị Độ Mai 9 - Quang cảnh nơi kinh đô.

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

9 - Quang cảnh nơi kinh đô.

Lại truyền giục kiệu lên đường,
Trông kinh quốc đã tấc gang đó rồi.
Một vùng riêng đặt phỵ trời,
Hoàng thành trăm trắm, kỉ đài cao cao.
Cõi người nước nhược nguồn đào,
260. Liền mây ngàn dãy, bày sao trăm toà.
Chập chồng vách gấm tường hoa,
Cửa lầu ngũ phượng, thềm nhà lượng long.
Bách quan đóng chặt sân phong.
Tiếng chen xe ngựa, vẻ lồng cân đai.

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...