Thursday, October 1, 2020

Nhị Độ Mai 25 - Mai sinh và Xuân sinh đi tiễn Hạnh Nguyên

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

25 - Mai sinh và Xuân sinh đi tiễn Hạnh Nguyên

Cửa ngoài chực sẵn xe hương
Lư công giục giã lên đường xuất quan.
Kiệu phu bước nhặt, bước khoan
Đảng công một ngựa điệu đoàn vệ binh.
Đoản đình thôi lại tràng đình,
990. Bên xe Mai Bích, Xuân sinh hai chàng.
Bắc, Nam ai kéo đôi đàng,
Ải quan ai khéo chia đường biệt ly.
Khi sao cửa các phòng khuê,
Giờ sao thui thủi một xe đất này.
Hồn mai tỉnh tỉnh say say.
Mới trong vài bữa xem rày mấy niên.
Trông xa, khi khoác rèm lên,
Vòng thành chát ngất, toà đền trai lơi.
Kiệu phu quì bẩm mấy lời:
1000. “Hàm đan huyện ấy có nơi trùng đài.”

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...