Thursday, October 1, 2020

Nhị Độ Mai 29 - Hạnh Nguyên yết đền Tô Vũ

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

29 - Hạnh Nguyên yết đền Tô Vũ

Ngựa giong mấy lớp dặm khơi,
Núi cao đã thấy gần nơi điện tiền.
Thổ binh quỳ trước thưa lên:
Núi Hà lan ấy có đền Tô quân,
Bước vào xem tượng truyền thần,
1100. Mặt tròn khuôn nguyệt, môi nhuần vẻ đan
Tấc lòng kính kẻ trung can,
Liền tay vịnh miếu, vịnh sơn hai bài.
Lần lần gió tối sương mai,
Đường đi thoắt đã tới nơi đại hà.
Hỏi ra mới biết rằng là,
Ấy sông Hắc thuỷ mộ bà Chiêu Quân.
Nàng bèn truyền gọi thổ nhân,
Đem hòm áo, phó doành ngân tức thì.
Yên xong mới bảo thị tỳ,
1110. Đã thay Hồ phục để chi áo này.
Ném theo một khúc sông đầy,
Hoa trôi mặt nước, bướm bay giũa dòng.
Vì đâu y phục bất đồng,
Bỗng đem nữ sức phó cùng thuỷ hương.
Trông theo tấc dạ thêm càng,
Tả lòng lại ngụ luật Đường bốn câu.

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...