Sunday, October 4, 2020

Nhị Độ Mai 57 - Lư, Hoàng bị chính pháp bêu đầu

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

57 - Lư, Hoàng bị chính pháp bêu đầu

Buổi triều vừa rạng ngày mai,
Hơn trăm sĩ tử chực ngoài hành lang
Phùng công tâu án Lư, Hoàng,
Phân minh trạng chỉ, rõ ràng tờ cung,
Đường hoàng xem hết thỉ chung,
2370. Phán rằng: “Gian tặc thông đồng bấy nay.
“Bá Cao oan uổng thương thay!
“Đông Sơ bỏ ngục, nào hay tội gì?”
Cửu trùng hạ chỉ tức thì:
Họ Trần tha tội, lại về chức xưa.
Mai công oan khuất xót xa,
Chẳng hay con cái bây giờ còn ai?
Phùng công tâu trước mấy lời:
“Chuyện ny chân, giả đèn trời xin soi.
“Trạng nguyên ấy thực họ Mai,
2380. Mà Khâu Bảng nhãn hẳn hoi họ Trần.
Phán rằng một cửa trung thần,
“Truyền cho hai gã vào sân đan trì.
Lễ rồi, trước điện đều quỳ,
Bạch oan sẵn sớ tức thì dâng lên.
Vua Đường xem hết sự duyên,
Phán rằng: “Tung, Kỷ hại liền bấy lâu.
Truyền đem chính pháp bêu đầu,
Trạng nguyên Bảng nhãn đứng đầu hai bên.
Ban cho phục họ, phục tên,
2390. Cao minh muôn đội ơn trên chín lần.

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...