Thursday, October 1, 2020

Nhị Độ Mai 5 - Tình cảnh nhà họ Mai trước khi tương biệt.

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

5 - Tình cảnh nhà họ Mai trước khi tương biệt.

Trù phòng dọn dẹp vừa xong,
Một công tử với hai ông bà ngồi.
Dặt dìu sẽ rót chén mồi,
130. Nghìn câu trân trọng trăm lời biệt ly.
Người trằn trọc nỗi về quê,
Kẻ năn nỉ nỗi đường đi giữ gìn.
Người khuyên cẩn thận sớ tiên,
Kẻ răn nhắc nhỏm sách đèn sớm khuya.
Lôi thôi giở nỗi lâm kỳ,
Ngoài đầy vơi chén, trong mê mẩn tình.
Phu nhân hỏi: “Buôi đăng Kinh,
“Phỏng cho mấy đứa tuỳ hành theo ông?”
Mai công rằng: “Lọ chi đông,
140. “Một chàng Mai Bạch vốn trong họ nhà.
“Gọi là làm bạn đường xa,
“Gọi là ngày gió ngày mưa theo hầu.”

Điển Sử » Cổ văn Việt Nam » Thơ » Nhị Độ Mai

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...